elektrotechnika


Prejsť na obsah

Prúdova ochrana

STAVEBNA INŠTALÁCIA

Technický rozvoj vo všetkých odboroch elektrotechniky si vynucuje nové prístupy
k zaisťovaniu požiadaviek bezpecnosti. V oblasti elektrotechniky sa neustále rozvíja trend
využívania najrozmanitejších druhov elektrických zariadení a spotrebicov. Zvyšujú sa nároky
na efektívne využívanie elektrickej energie, prehlbujú sa poznatky o úcinkoch elektrického
prúdu na ľudský organizmus a zdokonaľujú sa prostriedky ochrany pracovníkov pred jeho
nepriaznivými faktormi. Odporúcania IEC (Medzinárodná komisia pre elektrotechniku) a
CENELEC-u (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike) poukazujú na
skutocnosť, že širším využitím prúdových chránicov na ochranu pred možným zásahom
elektrickým prúdom pri základnej ochrane a ochrane pri poruche je možné výraznejšie
znížiť pocet úrazov pracovníkov, spôsobených zásahom elektrickým prúdom pri práci
s elektrickým rucným náradím a spotrebicom držaným pri pracovnej cinnosti v ruke.
Prúdový chránic RCD (Residual-Curent Device) je elektrické zariadenie (elektrický prístroj),
zabezpecujúce samocinné odpojenie prúdového obvodu v prípade, že dochádza k úniku (aj
relatívne malej) casti elektrického prúdu mimo chránený obvod (tzv. chybový alebo
rozdielový poruchový prúd). K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku
uzemneného ľudského tela so živou casťou obvodu.

Prúdové chrániče je možné rozdeliť podľa rôznych kritérii:
a.) podľa závislosti na napájacom napätí
- FI (nezávislé)
- DI (závislé)
- HFI (podmienecne závislé)
b.) podľa poctu pólov
- 2polove (jednofázové)
- 4polové (trojfázové)
c.) podľa casovej závislosti vypnutia na rozdielovom prúde
- (-) pre okamžitú reakciu
- (G) s oneskorením min 10 ms
- (S) selektívne s oneskorením min. 40 ms
d.) podľa citlivosti na rôzne prúdy
- AC pre striedavé napätie
- A pulzujúce jednosmerné
- B jednosmerné

Dvojpólový prúdový chránic porovnáva veľkosť prúdu, tecúceho fázovým vodicom s
veľkosťou prúdu, tecúceho neutrálnym vodicom. Pokiaľ sú veľkosti prúdov zhodné
(vektorový súcet ich okamžitých hodnôt je nulový), obvod zostáva pripojený. Pri náraste
prúdovej asymetrie (rozdielu veľkostí prúdov) nad urcitú hodnotu, charakteristickú pre daný
chránic (tzv. citlivosť chránica), dôjde k rýchlemu odpojeniu oboch pólov chráneného
obvodu. 4-pólový (3-fázový) prúdový chránic obdobne kontroluje vektorový súcet všetkých
štyroch pracovných vodicov.


Bezpecnosť práce na elektrických zariadeniach

Na rozdiel od istica alebo tavnej poistky, ktoré chránia elektrický obvod pred
nadprúdom (nárast veľkosti prúdu nad urcitú menovitú hodnotu), prúdový chránic reaguje
výhradne na prúdovú asymetriu v obvode - a to už na hodnotu 100 - 1000 násobne menšiu než
býva menovitý prúd istica.
Pre ilustráciu:
Typická citlivosť prúdového chránica je 30 mA (0.03 A), pricom typický vypínací prúd istica
v domácom rozvode je 15 A. Pri priamom dotyku casti ľudského tela so živým kontaktom,
resp. živou casťou zariadenia, tecie casť prúdu z obvodu cez ľudské telo do zeme. O túto
veľkosť sa zvýši hodnota prúdu, tecúceho cez živý (fázový) pól prúdového chránica. Veľkosť
prúdu, tecúceho cez neživý (neutrálny) pól však zostáva nezmenená, v dôsledku coho
prúdový chránic obvod odpojí. Prúdový chránic je preto zásadný prvok ochrany voci zásahu
elektrickým prúdom pri priamom dotyku.
Citlivosť a reakcná doba prúdových chránicov pre ochranu pred priamym dotykom je
navrhnutá tak, aby k odpojeniu obvodu došlo už pri takej veľkosti prúdovej asymetrie
(5-30 mA) a v takom krátkom case (25-40 ms), aby následky priameho dotyku neboli pre
zdravého cloveka nebezpecné.


Zapojenie dvojpólového a štvorpólového prúdového chrániča v systéme TN-C a TN-S


elektrotechnika

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu